Regulamin usługi Morele MAX

Regulamin usługi Morele MAX

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Morele.net Usługi Morele MAX.

I. DEFINICJE

 • Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Morele.net lub Marketplace Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że Klient jest reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 • Konsument- konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 • Konto– Konto w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Marketplace Sprzedawca - sprzedawca inny niż Morele.net, oferujący do sprzedaży produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Morele.net- MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, NIP: 9451972201, REGON: 356567685, kapitał zakładowy: 919 200,00.
 • Przedsiębiorca Indywidualny- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Przelew Błyskawiczny– transakcja płatnicza., w której wyniku środki przekazywane pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach, księgowane są w czasie rzeczywistym.
 • Regulamin- niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady i warunki korzystania z Usługi Morele MAX.
 • Regulamin Sklepu Internetowego- regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.morele.net, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 • Sklep Internetowy- serwis internetowy prowadzony przez Morele.net, działający pod adresami elektronicznymi: www.morele.net, www.digitalo.pl, www.sklep-presto.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o produktach i ich dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 • Sprzedawca– Morele.net lub Marketplace Sprzedawca,
 • Usługa Morele MAX lub Usługa- odpłatna usługa umożliwiająca wielokrotne korzystanie ze wskazanych w Regulaminie metod dostawy oraz zwrotu produktów oznaczonych specjalnym logiem Morele MAX zakupionych w Sklepie Internetowym („Towary Objęte Usługą”), bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Usługa Morele MAX nie obejmuje zwrotów, dla produktów których nie można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD Pickup point.

II. AKTYWACJA USŁUGI

 1. Usługa Morele MAX świadczona jest przez Morele.net wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym.
 2. Uiszczenie opłaty za Usługę może nastąpić za pomocą Przelewu Błyskawicznego lub systemu płatności mobilnych BLIK. Świadczenie Usługi rozpocznie się w dniu uiszczenia opłaty.
 3. Aby aktywować Usługę Morele MAX Klient powinien:
  a) zalogować się na Koncie,
  b) wybrać długość okresu na jaki wykupuje Usługę – trzy miesiące, sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy;
  c) uzupełnić wymagane dane do faktury oraz wybrać sposób płatności;
  d) zaakceptować Regulamin;
  e) wybrać przycisk „Kupuje i płacę”.
  f) uiścić opłatę.
 1. Umowa świadczenia usługi Morele MAX zawierana jest na czas określony: trzech miesięcy, sześciu miesięcy albo jednego roku. Klient może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną umowę na świadczenie Usługi Morele MAX niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej umowy na świadczenie Usługi możliwe jest dopiero po zakończeniu obowiązywania poprzedniej lub po rozwiązaniu wcześniejszej umowy.
 2. Cena za świadczenie Usługi Morele MAX uzależniona jest od długości okresu na jaki wykupiona jest Usługa. W zależności od długości okresu wybranej przez Klienta, cena Usługi jest ustalana według z Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Po uiszczeniu opłaty za Usługę, na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub widniejący w ustawieniach Konta, Morele.net przesyła potwierdzenie zawarcia umowy na realizację Usługi Morele MAX, fakturę oraz inne niezbędne informacje. Klient akceptując warunki Regulaminu akceptuje przesyłanie przez Morele.net faktur drogą elektroniczną.

III. ZAKRES USŁUGI

 1. Usługa Morele MAX polega na tym, że w okresie na jaki została wykupiona Usługa, Klient ma możliwość skorzystania z określonych Regulaminem metod dostawy i zwrotu Towarów Objętych Usługą nieodpłatnie, tj. bez konieczności odrębnego ponoszenia wskazanej przez Sprzedawcę opłaty.
 2. Usługa nie obejmuje następujących kategorii Towarów:
  a) Towarów outletowych https://www.morele.net/outlet/
  b) Kart graficznych
 3. Usługa nie obejmuje realizacji dostaw towarów. Usługi dostaw towarów świadczone są przez profesjonalnych dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy towarów. Usługa Morele MAX może obejmować wyłącznie zamówienia, złożone po jej wykupieniu (Usługa nie działa wstecznie).
 4. Usługa Morele MAX świadczona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że dostawy oraz zwroty towarów będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klient nie może korzystać z Usługi Morele MAX:
  a) w celu jej odsprzedaży;
  b) w celu nieodpłatnego udostępnienia osobom trzecim,
  c) jeżeli nie posiada Konta w Sklepie Internetowym,
  d) jeżeli wartość danego zamówienia od jednego Sprzedawcy jest niższa niż 39,99 zł;
  e) w przypadku indywidualnie przygotowanej dla danego Klienta oferty przez Pracowników Morele.net
 6. W wybranym przez Klienta okresie świadczenia Usługi, z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Klientowi przysługuje nielimitowana liczba dostaw do 10 adresów wskazanych przez Klienta bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty wskazywanej przez Sprzedawcę.
 7. Dostawy towarów w ramach Usługi Morele MAX będą realizowane w ramach następujących sposobów dostawy:
  a) Kurier 24h
  b) Kurier 48h- Poczta Polska
  c) Paczkomaty 24/7
  d) Odbiór w Punkcie.
  e) Paczkomaty w Weekend.
 1. Zwroty towarów w ramach Usługi Morele MAX będą realizowane wyłącznie w następujący sposób:
  a) Paczkomaty 24/7
  b) DPD Pickup point.

Usługa Morele MAX nie obejmuje zwrotów, dla produktów których nie można nadać za pomocą Paczkomatu lub DPD Pickup point.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od Subskrypcji bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Morele MAX może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów, które są dopuszczalne w ramach przepisów prawa, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien złożyć Morele.net oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego i przesłania go Morele.net.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, zawarte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 7. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy Morele,net zwróci należność Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych. Morele.net dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny realizując płatność za Subskrypcję, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

V. REKLAMACJA I ZWROT

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Morele MAX można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Morele.net wskazany w części I Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego stronie Morele.net oraz poprzez formularz kontaktowy przesyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Morele.net niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Morele.net w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta, a jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnienia, w ciągu 14 dni od uzupełnienia danych przez Klienta.

VI. WYDŁUŻONE PRAWO ZWROTU

 1. Klienci będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi korzystający z Usługi Morele MAX mogą zwrócić zakupione Towary Objęte Usługą kupione wyłącznie od Morele.net bez podania przyczyny do 30 dni od daty ich otrzymania. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony, w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż jako towar nowy - z wyjątkiem towarów outletowych.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości opisana w ust. 1 powyżej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 30 dni od daty otrzymania Towarów Objętych Usługą nie dotyczy Towarów Objętych Usługą kupionych od Marketplace Sprzedawcy.
 3. Usługa Morele MAX w zakresie Wydłużonego Prawa Zwrotu może obejmować wyłącznie zamówienia, które zarówno zostały złożone, jak i są zwracane po jej wykupieniu (Usługa nie działa wstecznie).
 4. Zapisy ust. 1 i 2 powyżej nie wyłączają prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, które to prawo zostało opisane w części IV Regulaminu, a stanowi jedynie dodatkowe uprawnienie przyznane przez Morele.net.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnego zwrotu towaru w przypadku ustawowego wyłączenia prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30maja 2014r.

VII. REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Morele.net, Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Morele MAX ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Morele MAX może być rozwiązana zgodnie z ust. 1, przez złożenie oświadczenia przez Klienta pisemnie na adres siedziby Morele.net wskazany w części I Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Morele.net oraz poprzez formularz kontaktowy przesyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta.
 3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień Regulaminu przez Klienta, Morele.net ma prawo czasowego zawieszenia możliwości korzystania przez z Klienta z usługi Morele MAX.
 4. Morele.net zwróci Klientowi obliczoną proporcjonalnie kwotę za okres, w którym świadczenie Usługi nie było realizowane przez Morele.net ze względu na zawieszenie możliwości korzystania z Usługi na podstawie punktu 3 powyżej.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta opisane są w Polityce prywatności i Cookies (Załącznik nr 3) oraz Polityce Transparentności (Załącznik nr 4).
 2. Morele.net w ramach świadczonej Usługi Morele MAX, w celu zachęcenia do wykupu Usługi może przeprowadzać akcje promocyjne i konkursy, polegające w szczególności na:
  1. okresowym obniżaniu cen Usługi (obniżenie może być zróżnicowane w zależności od długości okresu Usługi)
  2. organizacji konkursów oraz przyznawaniu nagród dla Klientów korzystających z Usługi Morele MAX na podstawie odrębnych regulaminów promocji i konkursów;
  3. okresowym obniżaniu cennika innych usług transportowych, nieobjętych Usługą Morele MAX.
 3. Treść Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1333/.
 4. Morele.net zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Wprowadzone zmiany wejdą w życie 15 dnia, licząc od dnia poinformowania Klientów o zmianie.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 7. W przypadku wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu, w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Zapisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie dnia 02.07.2024 roku i obowiązuje aż do odwołania.

Złącznik Nr 1

Tabela Opłat

Okres Subskrypcji

Cena

3 miesiące

19,99 zł

6 miesięcy

35,94 zł

12 miesięcy

48,60 zł

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy usługi Morele MAX.pdf

Załącznik nr 3

Polityka prywatności i cookies.pdf

Załącznik nr 4

Polityka transparentności.pdf

Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 14:13
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji